Our Team

Yangyang Yang, President Master's Student in Integrated Design & Management

Yangyang Yang, President

Master's Student in Integrated Design & Management

Fangzhou Xia PhD Student in Mechanical Engineering

Fangzhou Xia

PhD Student in Mechanical Engineering

Yijin Wei, Operations Chair Master's Student in Computation for Design and Optimization

Yijin Wei, Operations Chair

Master's Student in Computation for Design and Optimization

Yifeng Che, Publicity Chair PhD Student in Nuclear Science & Engineering   

Yifeng Che, Publicity Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

  

Xin "Cyrus" Huang, Publicity Chair Master's Student in Aeronautics and Astronautics

Xin "Cyrus" Huang, Publicity Chair

Master's Student in Aeronautics and Astronautics

Xingang Zhao, Financial Chair PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Xingang Zhao, Financial Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Lei Jin Postdoc Fellow in Brain Science

Lei Jin

Postdoc Fellow in Brain Science

Zeyu Peng PhD Student in Political Science

Zeyu Peng

PhD Student in Political Science

Chi Wang PhD Student in Nuclear Engineering

Chi Wang

PhD Student in Nuclear Engineering

Daiwei Yu PhD Student in EECS  

Daiwei Yu

PhD Student in EECS

 

Sijie Chen Master's Student in Mechanical Engineering 

Sijie Chen

Master's Student in Mechanical Engineering 

Zhijing Jin Bachelor's Student in EECS 

Zhijing Jin

Bachelor's Student in EECS 

Hongling Chen Master's Student in Integrated Design & Management

Hongling Chen

Master's Student in Integrated Design & Management

Di Jin PhD Student in EECS 

Di Jin

PhD Student in EECS 

white.jpg
 

Former Team for Asian Career Fairs

 

Past members

Yixuan Hu, Yu Zhang, Haozhe Wang, Shun Zhang, Shanyi Xu, Xueshi Wang, Bo Jiang, Mo Deng, Yujia Wang, Zeyu Lu, Guolong Wang, Zhen Meng, Geran Zhang, Yiyao Qin, Wangke Wu, Ling Zhang, Leixin Ma, Illina Yang, Chu Chen, Lynn Xu

Kai PanDong GuanYang LiuBeipeng MuLu YangYi DingXiaoyuan RenChu MaHaizheng ZhangHelen XieZhuyun GuShuyue Liu, Renze WangChi ZhangDafu Zhang, Yanjia Liu, Yangying ZhuYi Huang, Sisi Ni, Yusheng Qi, Wen Sang, Anqi (Angel) Yang


 

Our Location

MIT is located on the north shore of the Charles River Basin in Cambridge, Massachusetts, USA. The campus is within 3 miles of two major interstate highways, less than 6 miles from a major international airport, and is accessible via public transportation. MIT is a 15–30 minute walk from downtown Boston (depending on the weather). MIT is a 30–40 minute walk from Harvard University (located just up the river from the MIT campus).

 

Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139,

United States

 


Mailing Address

Massachusetts Institute of Technology

Building NE46-614

Cambridge, MA, 02139

United States

 

Email

Feel free to contact us with any questions or suggestions. We will get back to you within 24 hours. 

mitacf2018@mit.edu